Skip to main content
Get Started Course - Student
Làm quen với các hệ thống hỗ trợ học tập của STEAM for Vietnam, bao gồm STEAMese Profile, hệ thống LMS, Live App, và Zoom
Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHOÁ HỌC

"Get Started Course" được thiết kế để giúp học sinh làm quen với những hệ thống hỗ trợ cho việc học tập các khoá học của STEAM for Vietnam, bao gồm STEAMese Profile, hệ thống LMS, Live App, và Zoom.

YÊU CẦU

Tất cả học sinh của STEAM for Vietnam đều có thể đăng ký tham gia và hoàn thành khoá học "Get Started Course". Đây là điều kiện đầu vào để học sinh có thể đăng ký tham gia các khoá học tiếp theo của STEAM for Vietnam.

  1. Course Number

    CS000
  2. Classes Start